Αυτή τη παρασκευή 30/06, μετά τις 19.00, με θερμοκρασίες τήξης των βαρέων μετάλλων… εμείς αντιστεκόμαστε!

Heavy Metal , Thrash και Hardcore!

220(re)Volt! Radio-Active show!